Inici

Articles

Celebracions

Al llarg del curs tindran lloc diverses celebracions, coincidint amb dates assenyalades del calendari:

• Castanyada
• Festa de Nadal
• Carnestoltes
• Fira gastronòmica
• Setmana de la dona
• Festa de Sant Jordi
• Jornades esportives
• Festa de final de curs.

L'assistència i participació de l'alumnat a les diferents activitats que es realitzin és obligatòria.

Sortides escolars i viatge de fi d'estudis

Durant el curs, el centre programarà diverses activitats escolars fora del centre (sortides pedagògiques i/o lúdiques). Al trobar-se dins l’horari escolar, l’assistència a les sortides és obligatòria.

En el cas d’alumnes menors d’edat serà necessari presentar una autorització dels pares/mares.

Es preveu la possibilitat d’organitzar viatge de fi d’estudis. La realització del mateix dependrà de la motivació i implicació de l’alumnat.

Els estudis de batxillerat

És una etapa educativa que té una durada de dos cursos i permet una preparació polivalent, s'aprofundeix en la formació bàsica i alhora es garanteix l'especialització necessària per seguir estudis superiors.

A l'IES Ribot i Serra es poden cursar dos modalitats de batxillerat:

  • Científic i Tecnològic
  • Humanitats i ciències socials.

Durada: 2 cursos

Horari:

  • 1r de batxillerat: de dilluns a divendres de 8 a 14,30 hores.
  • 2n de batxillerat: de dilluns a divendres de 8 a 14,30 hores.

Accés al batxillerat: Graduat en Educació Secundària (GES), Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM), FP1 o 2n de BUP superat.

Sortides: Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), Universitat o món laboral.

Curriculum comú

1r Batxillerat

2n Batxillerat

Llengua catalana

2

Llengua catalana

2

Llengua castellana

2

Llengua castellana

2

Llengua estrangera

3

Llengua estrangera

3

Educació física

2

Història de la filosofia

3

Filosofia

2

Història d’Espanya

3

Ciències món contemporani

2

Tutoria

1

Tutoria

1

Treball de recerca

 

Total hores setmanals

14

Total hores setmanals

14

 

Curriculum diversificat

Modalitat: Humanitats i Ciències Socials

1r Batxillerat

2n Batxillerat

Matemàtiques aplicades a les CCSS (matèria comuna d'opció)

4

Matemàtiques aplicades a les CCSS (matèria comuna d'opció)

4

Història del món contemporani (matèria de modalitat)

4

Història de l’Art (matèria de modalitat)

4

Literatura castellana (matèria de modalitat)

4

Geografia (matèria de modalitat)

4

Llengua catalana i literatura I (matèria específica)

2

Llengua catalana i literatura II (matèria específica)

2

Francès (matèria específica)

2

Francès (matèria específica)

2

Total hores setmanals

16

Total hores setmanals

16

Modalitat: Científic i Tecnològic

1r Batxillerat

2n Batxillerat

Matemàtiques I (matèria comuna d'opció)

4

Matemàtiques I (matèria comuna d'opció)

4

Física I (matèria de modalitat)

4

Física II (matèria de modalitat)

4

Química I (matèria de modalitat)

4

Química II (matèria de modalitat)

4

Biologia I   (matèria de modaliitat)

Tecnologia industrial I (matèria de modalitat)

4

Biologia II   (matèria de modaliitat)

Tecnologia industrial II (matèria de modalitat)

4

Total hores setmanals

16

Total hores setmanals

16

L'avaluació i el pas de curs

Avaluacions

L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat ha de ser contínua i diferenciada segons les matèries, tenint en compte els diferents elements del currículum.

El professor o la professora de cada matèria decideix, al final del curs, si l’alumne/a ha assolit les competències i n’ha superat els objectius, prenent com a referent fonamental els criteris d’avaluació.

En el cas de les matèries de l’àmbit de llengües, l’avaluació final de cada matèria comptabilitza de manera explícita l’expressió oral.

Els resultats de l’avaluació de cada matèria s’expressen mitjançant qualificacions numèriques compreses entre 0 i 10 sense decimals, de manera que es consideren superades les qualificacions iguals o superiors a cinc.

Al llarg del curs es realitzen quatre sessions d'avaluació:
Avaluació inicial: durant el mes d'octubre, amb l'objectiu de valorar el nivell d'aprenentatge i adaptació al curs dels alumnes.
Avaluacions trimestrals: es faran tres avaluacions, i les notes es lliuren abans de les vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu, respectivament.
Avaluació final: durant el mes de juny, amb l'objectiu de decidir la nota de curs de cada matèria; així com decidir els alumnes que promociona de curs.
Proves extraordinàries: amb posterioritat a l’avaluació final del curs, el centre ha de realitzar les proves extraordinàries de recuperació, ja programades prèviament, de les matèries suspeses, que es regularan per la normativa corresponent.

Tot l’alumnat ha de fer un treball de recerca. Aquest treball, que ha de contribuir decisivament a assolir la competència en recerca, es computa entre les matèries de segon curs.

Pas de curs

Els alumnes i les alumnes passen al segon curs quan han superat totes les matèries de primer curs o tenen avaluació negativa en dues matèries com a màxim.

L’alumnat que passi al segon curs sense haver superat totes les matèries s’ha de matricular de les matèries pendents del curs anterior. Els centres han d’organitzar les consegüents activitats de recuperació i l’avaluació de les matèries pendents. 

Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs han de romandre un any més en el primer curs, el qual han de tornar a cursar complet si el nombre de matèries amb avaluació negativa és superior a quatre.

Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs i tinguin avaluació negativa en tres o quatre matèries poden optar per:

  1. Matricular-se a primer curs de batxillerat renunciant a totes les qualificacions obtingudes el curs anterior.
  2. Matricular-se només de les tres o quatre matèries en què hagi obtingut avaluació negativa. En aquest cas podrà optar per complementar el seu horari d’assistència, sense formalitzar matrícula, i cursar aquelles matèries que la direcció del centre consideri més adequades per a la seva formació.

L’alumnat menor d’edat ha de tenir l’autorització dels pares, mares o qui n’exerceixi la tutoria legal per a aquest règim acadèmic singular.

L’alumnat que en finalitzar el segon curs tingui avaluació negativa en algunes matèries es pot matricular d’aquestes matèries sense necessitat de tornar a cursar les ja superades.

Per a l’alumnat que s’aculli a l’opció 2, el centre formalitzarà un pla individual que inclogui els elements que justifiquen, a partir del consell orientador i de les circumstàncies personals de l’alumne, la via escollida.

A més, aquest pla ha d’incloure l’itinerari acadèmic, els criteris d’avaluació, la revisió del propi pla i l’aprovació del pla per la directora del centre i amb el coneixement i la conformitat de l’alumne/a i de les mares, pares o tutors legals, quan aquest sigui menor d’edat.

Institut Ribot i Serra
C/ Conxa Espina, 33
08204 Sabadell
Telf: 93 712 13 22 - Fax: 93 711 34 57
iesribotiserra@xtec.cat